به گزارش خبرنگار پترون در راستای بهبود روابط اقتصادی ایران و سایر کشور ها ، واحد های تولیدی می بایست در صورت وجود هر نوع همکاری و مذاکره با سایر کشورها برنامه خود را مطابق با جدول تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ به نمابر ۸۱۷۶۲۲۴۷ ارسال نمایند.

51128-نباتی