پترون – وزارت صمت طی نامه ای نظر به سفر قریب الوقوع نخست وزیر کشور هندوستان و هیات همراه به ایران خواستار اعلام تموارد همکاری به آن وزارتخانه گردیده اند .

لذا از تمامی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهشمند است ضمن تکمیل نامه ذیل الذکر آن را به دفتر اتحادیه فکس نکایند. شمار فاکس : ۰۲۱۸۸۳۱۶۸۹۰

 

نباتی