پترون –

تامین ٣٠ شاخه لوله لاستیکی ١٢ اینچ جهت انتقال نفت خام و فرآودره های نفتی از کشتی به کشتی تجدیدمناقصه ش
نوع: مناقصه
شماره:
سازمان مرکزی: شرکت ملی نفت ایران
سازمان برگزار کننده: شرکت پایانه های نفتی ایران
نوع برگزاری:
موضوع:
حوزه فعالیت :
توضیح مختصر:
214789
منبع (+)