پترون – به گزارش خبرنگار پترون سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو در ایران ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

NewTechnologyposter