به گزارش خبرنگار پترون جناب آقای مهندس حسین دُر ، مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تعاونی های صنایع پایین دستی پتروشیمی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران با ۱۰۰ درصد آرا به عنوان دبیر کل کمیسیون صنعت و  معدن متخب گردید.

از اهداف  این کمیسیون تاثیر مؤثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی می باشد.