پترون – به گزارش خبرنگار پترون هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  را به شرح زیر تصویب کرد:

1 (3)1 (4)1 (5)