پترون- به گزارش خبرنگار پترون تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر  آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به شرح ذیل است :

 

1 (3)1 (4)