پترون – به گزارش خبرنگار پترون معاون وزیر در توسعه و روابط اقتصادی سازمان توسعه و تجارت ایران به منظور تحکیم روابط تجارت خارجی با سایر کشور ها و اهتمام به بررسی و رفع مشکلات مربوطه اقدام به جمع آوری پروژه های اولویت دار کرد.

1 (3)1 (4)