پترون- به گزارش خبرنگار پترون، اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی حمایت خود را  از مهندس صمد مرعشی/ نماینده منتخب شهرستان رودبار، منجیل اعلام نمود.

 

مرعشی-950206002