پترون- به گزارش خبرنگار پترون، اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی حمایت خود را از آقای مهندس علی علیلو نماینده منتحب شهرستان شبتر اعلام کرد:

علیلو-950206003