پترون – به گزارش خبرنگار پترون اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی حمایت خود را از مهندس حبیب آقاجری نماینده منتخب مدرم ماهشهر/امیدیه و هندیجان اعلام نمود.

آقا جری-950206004