پترون- به گزارش خبرنگار پترون شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای کالای مشروحه ذیل را از طریق شرکت های تامین کننده داخلی خریداری نماید:

212455