پترون- به گزارش خبرنگار پترون تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ ( موضوع عدم شمول مالیات بر درآمد بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقیقی با رعایت استاندارد های حسابداری ) توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

3874-رئیس جمهور3784-23784-3