پترون- به گزارش خبرنگار پترون ،مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی از بخشودگی قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند،  مطابق مصوبه هیئت وزیران خبر داد.

27479-نباتیریاست جمهوری-50582-171343ریاست جمهوری-171343-جهانگیری