پترون-

 یکی از فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل است.

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

طبق ماده ۹۳ قانون «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.»

همچنین طبق تبصره قانون درآمد شرکت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد، تابع مقررات این فصل است.

طبق قانون در ماده ۹۴ شقوق مختلف آن را تعیین کرده است. بنابراین درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

*تکالیف مودیان مشاغل چیست؟

پس از تعریف مالیات بر درآمد مشاغل،‌ قانون تکالیفی را در این بخش بر عهده مودیان گذاشته است.

بر اساس ماده ۹۵ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

* زمان ارائه اظهارنامه مشاغل تغییر کرد

نکته مهم و قابل توجه برای صاحبان مشاغل که می‌خواهند مالیات بدهند تغییر زمان اظهارنامه مشاغل است.

طبق ماده ۱۰۰ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

پیش از این مودیان مشاغل اظهارنامه‌های خود را تیرماه هر سال به سازمان مالیات ارائه می کردند.

مودیان مشاغل باید توجه داشته باشند برای استفاده از سیاست‌های تشویقی، حمایتی و نیز معافیت‌های مورد نظر قانون باید اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر قانون ارائه کنند، در غیر این صورت از مزیت‌های گفته شده بهره‌مند نخواهند شد.

منبع (+)