پترون-بلومبرگ در بررسی اقتصاد کشورهای وابسته به نفت، پیش بینی خود از اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد.

اینفوگرافیک زیر درباره کشورهایی است که اقتصادشان وابستگی زیادی به نفت دارد و این کشورها را رتبه بندی کرده است. این رتبه ها بسته به پیش بینی تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۸ را با یکدیگر مقایسه کرده است.

عربستان جزو ۵ کشور اول است که ۳۲ درصد از GDP این کشور در سال ۲۰۱۸ از پول نفت خواهد بود. کشورهایی مانند ایران پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۸ وابستگی درآمد دولت به نفتشان کم می شود و در صادارت غیرنفتی تمرکز می کنند.

منبع: بلومبرگ