پترون- در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۱۱۱ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده‌اند که تعاونی‌های کشاورزی با ۱۶۷۴۷ نفر دارای بیشترین اعضا و تعاونی‌های ساختمان با ۱۳۸۶۳ نفر عضو در مکان بعدی قرار دارد.

بر اساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۱۱۱ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده‌اند.

به عبارت دیگر در سال مورد اشاره به طور متوسط روزانه بیش از ۱۱ تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده است؛ مجموع اعضاء این تعاونی‌ها ۸۴ هزار و ۱۳۶ نفر و تعداد فرصت شغلی ثبت شده در سامانه مذکور ۶۱ هزار و ۳۹۰ نفر و سرمایه اولیه نیز حدود ۷۱۸ میلیارد ریال است.

بنابراین گزارش، بر پایه این داده‌ها متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعداد تعاونی به ترتیب  ۲۰ و ۱۵ نفر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان فارس با تعداد ۴۷۱ تعاونی و کمترین آن برای استان قم با تعداد ۲۴ تعاونی است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب در فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی با ۱۱۴۳ و ۱۰۳۶ واحد است.

تعاونی‌های کشاورزی با  ۱۶ هزار و ۷۴۷ نفر دارای بیشترین اعضا و تعاونی‌های ساختمان با ۱۳ هزار و ۸۶۳ نفر عضو در مکان بعدی قرار دارد؛ بیشترین فرصت شغلی نیز مربوط به تعاونی‌های صنعت با ۱۷ هزار و ۳۸۱ نفر و سپس  تعاونی‌های کشاورزی با  ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر است.

تعداد تشکل‌های تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور ۱۴ اتحادیه بوده که مرتبط با فعالیت‌های خدماتی است.

منبع (+)