پترون- به قالبساز نیمه ماهر(کمک قالبساز) آشنا به قالبهای پلاستیک در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۲۷۰۳۶۹۵۶ و ۳۳۰۱۲۳۱۰

محدوده خاوران اتابک

منبع (+)