پترون – غلامرضا تاج گردون گفت :تمرکز بر تولید داخلی و تقویت نظام مالیاتی اصلی‌ترین مسیر جدایی بودجه از درآمدهای نفت است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تمرکز بر تولید داخلی و تقویت نظام مالیاتی اصلی‌ترین مسیر جدایی بودجه از درآمدهای نفت است.

غلامرضا تاجگردون افزود: وابستگی بودجه به نفت در مسیر کاهشی بود تا زمان فعالیت دولت نهم و دهم که درآمدهای فراوان نفتی به منظور مصارف عمرانی و توزیع یارانه‌ها هزینه شد.

وی افزود: تمرکز بر تولید داخلی و تقویت سیستم مالیاتی اصلی‌ترین مسیرهای جدایی بودجه از درآمدهای نفت است.

درآمدهای بالای کسب شده از فروش نفت در دوران تصدی دولت دهم موجب شد، حجم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی رشدی محسوسی را تجربه کند.

منبع (+)