پترون- دکتر ایزدخواه در برنامه ثریا به محرومیت زدایی در استان خوزستان پرداخت.

محور اصلی برنامه ثریا، پرداختن به مشکلات از نگاه مردم، استفاده از تحلیل های علمی و آمار موثق، و بیان راهکارهای مفید و واقعی برای این مشکلات است. همچنین می توان گفت برنامه ثریا به واسطه استفاده از ظرفیت فکری نخبگان کشور، تنها پل ارتباطی مستقیم میان مردم، رسانه و نخبگان کشور است.

فیلم برنامه دکتر ایزدخواه را اینجا ببینید.