مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با اشاره به ارزیابی عملکرد سال ۹۴ گفت:تاپیان بهمن ماه سال جاری برای ۱۵۹ پرونده به ارزش ۱.۷۵۱.۱۴۸ میلیون ریال ضمانت نامه صادر شده است.

مهدی حسین‌نژاد، درباره گزارش عملکرد صندوق ضمانت تعاون گفت: در سال ۹۴ در بخش کشاورزی ۶۲ پرونده  و ۴۹ پرونده در بخش صنعت و ۶۵ پرونده در بخش خدمات برای صدورضمانت نامه به صندوق آمده است که از میان در بخش کشاورزی حدود ۵۸ پرونده به مبلغ ۵۴۱.۷۱۷  میلیون ریال و ۵۵ پرونده در بخش صنعت به مبلغ ۸۵۶.۲۲۵ میلیون ریال و ۹۴پرونده در بخش خدمات به ارزش ۱.۱۸۸.۸۳۸ مییلیون ریال مصوب شده است.

 وی درباره صدور ضمانت نامه در این بخش گفت: در بخش کشاورزی حدود ۲۵ پرونده به میزان ۱۷۰.۶۵۱ میلیون ریال و حدود۴۵پرونده در بخش صنعت به میزان ۵۶۲.۳۳۹ میلیون ریال و در بخش خدمات ۸۷ پرونده به میزان ۹۲۹.۷۸۳ میلیون ریال صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ادامه داد: در حالت کلی تعداد۱۹۹ پرونده به مبلغ ۳.۴۶۲.۹۷۶  میلیون ریال به صندوق وارد شده که از این میان ۲۴۳ پرونده به ارزش ۳.۲۵۹.۹۷۵ میلیون ریال مصوب و برای ۱۵۹ پرونده به ارزش ۱.۷۵۱.۱۴۸ میلیون ریال ضمانت نامه صادر شده است.

وی افزود: تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت های تعاونی و همچنین تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به شرکت های تعاونی از مهم ترین موضوعات فعالیت این صندوق به شمار می آیدو  این صندوق ضامن توسعه بخش تعاون از طریق تضمین معاملات شرکت های تعاونی است.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذرای تعاون گفت: تأمین مالی با ضمانت معاملات شرکت های تعاونی مبتنی است براینکه طی این ضمانت نامه، صندوق،  پرداخت دیون  یک متقاضی را ناشی از انجام معامله یا کاری مشخص ، در سررسید معین تعهد می نماید.

وی با اشاره به روش‌های تضمین این صندوق اضافه کرد: این نوع تضمین به دو روش ضمانت مستقیم و غیر مستقیم قابل اجرا است و طی این فرایند ضمانتنامه صندوق می‌تواند جایگزین اعتبارات اسنادی داخلی بانکی گردد. ضمن آنکه در این روش صندوق پرداخت وجه کالا را در سررسید معین تضمین و تعاونی می‌تواند قدرت خرید خود را افزایش و با پشتوانه صندوق، معاملات خود را به انجام رساند. این روش می‌تواند مواد اولیه مصرفی تولید کننده را تأمین و در تعاونی‌های تأمین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مواد و کالاهای مورد نیاز اعضاء را فراهم سازد.

وی همچنین میزان و نوع تضمینات را براساس اعتبارسنجی متقاضی و ذینفع و متناسب با ریسک‌های معامله و همچنین واریز حداقل۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه به حساب متمرکز صندوق دانست و افزود: کارمزد این گونه ضمانتنامه ها ۵۰درصد کارمزد سیستم بانکی می باشد.

منبع (+)