پترون- به گزارش خبرنگار پترون مشاور عالی اتحادیه سراسری دکتر ایزدخواه در برنامه زنده ثریا به مسایل اقتصادی شمال خوزستان می پردازد.

چهارشنبه ۱۲ اسفند، ساعت ۱۹:۳۰، شبکه یک