پترون- مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از تصویب بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال ضمانت‌نامه در ماه جاری خبر داد و گفت: این طرح‌ها در مجموع موجب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵۰۰ میلیارد ریالی در بخش تعاون خواهد شد.

مهدی حسین نژاد با بیان اینکه در اسفندماه مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال ضمانت نامه برای ۲۰ طرح تعاونی در هیأت مدیره صندوق طرح و به تصویب رسید، اظهار داشت: طرح‌هایی نظیر پولاد سقف، خرید تضمینی مرکبات، تامین نیاز مرغداران، ریسندگی و …  از جمله طرح‌هایی هستند که مورد حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون قرار گرفته‌اند.

وی گفت: این طرح‌ها در مجموع موجب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵۰۰ میلیارد ریالی در بخش تعاون خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مبلغ ۲۲۶ میلیارد ریال (۴۹ درصد) دربخش صنعتی، مبلغ ۱۴۸ میلیارد ریال (۳۳ درصد) در بخش روستایی و مبلغ ۷۶ میلیارد ریال (۱۸ درصد) در بخش کشاورزی توزیع شده است.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر اساس قانون جهت تامین وثیقه و سایر ضمانت نامه های مورد نیاز تعاونی ها تاسیس شده است.

منبع (+)