پترون- مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: براساس برآوردهای این شرکت عملکرد تولید مجتمعهای پتروشیمی امسال به ۴۶,٨ میلیون تن می رسد.

بر اساس گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت نصب شده مجتمعهای پتروشیمی از ۵٩,٨ میلیون تن در سال ٩٣ به ۶١.۴ میلیون تن تا پایان امسال می رسد که براین اساس تولید سالانه مجتمعهای پتروشیمی از ۴۴.۵ میلیون تن در سال گذشته به ۴۶.٨ میلیون تن تا پایان امسال می رسد.

همچنین در این گزارش آمده است: میزان فروش داخلی مجتمعهای پتروشیمی در سال گذشته ١۶,٣ میلیون تن به ارزش ٣٣٣ هزار و ۴٨٨ میلیارد ریال بوده که براساس پیش بینیها میزان فروش داخلی سالیانه این مجتمعها در سال ٩۴ به ١٣.۴ میلیون تن به ارزش ٢۴١ هزار و ١٨٧ میلیارد ریال خواهد رسید.

برپایه برآوردهای این گزارش، میزان صادرات امسال مجتمعهای پتروشیمی به ١٩ میلیون تن به ارزش ٩,۵ میلیارد دلار تا پایان سال خواهد رسید در حالی که پارسال ١۵.٩ میلیون تن به ارزش ١٠.٣ میلیارد دلار در این بخش صادرات صورت گرفته است.

جذب سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی با فرمول جدید نرخ خوراک

برپایه این گزارش، صنعت پتروشیمی ایران در سال ٩٣ حدود ١۴,٨ میلیارد مترمکعب گازطبیعی دریافت کرده که حدود ۵.١ میلیارد مترمکعب آن به عنوان خوراک به محصولات با ارزش افزوده ویژه بدل شده است.

نرخ گازطبیعی به عنوان خوراک در سال ٩٣ بر طبق قانون بودجه همان سال ١٣ سنت معادل ٣۴۴۵ ریال معین شد که همان مقدار برای محاسبات سال ٩۴ نیز معتبر است.

لازم به ذکر است: در فرمول جدید نرخ خوراک گازطبیعی واحدهای پتروشیمی با توجه به قیمتهای جهانی گاز و همچنین درآمد دولت از محل مصارف داخلی گاز طبیعی، تمهیداتی به منظور حفظ رقابت پذیری صنایع پتروشیمی، ایجاد تعهدات بلندمدت و همچنین شفاف سازی قیمت خوراک برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بلندمدت همسو با توسعه این صنعت لحاظ شده است؛ این فرمول از سال ٩۵ اجرایی می شود.

دستیابی به مقام نخست از نظر ارزش تولیدات در منطقه

صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صنایع نفت محسوب می شود که در سودآوری و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدروکربنی و سیاست اتکا نداشتن به صادرات نفت و جلوگیری از خام فروشی نقش اساسی دارد.

ریشه صنعت پتروشیمی در غرب و در اختیار کشورهای صنعتی جهان (اروپا، آمریکا و ژاپن) بوده است اما به دلیل برخورداری کشورهای خاورمیانه از مهمترین مزیت نسبی این صنعت، یعنی منابع عظیم نفت خام و گازطبیعی، آینده آن متعلق به کشورهای در حال توسعه بویژه آسیا و خاورمیانه است؛ کشورهای منطقه  خاورمیانه از مهمترین پتانسیلهای لازم و فاکتورهای رقابت پذیری در صنعت پتروشیمی برخوردارند.

صنعت پتروشیمی ایران با اتکا به تواناییها و پتانسیهای داخلی خود توانسته است در چند برنامه پنج ساله، ظرفیت سازی قابل توجهی انجام داده و ظرفیت اسمی تولیدات پتروشیمی را به حدود ۶٠ میلیون تن در سال رسانده و برنامه بلند مدت خود را با هدف اول شدن در منطقه تدوین کند.

منبع (+)