پترون- صادرات نفت خام منطقه کردستان عراق از طریق خط لوله جیهان در ماه ژانویه ٢٠١۶ در مقایسه با ماه پیش از آن ٢٠ هزار بشکه افزایش یافت و به ۶٠٠ هزار بشکه در روز رسید.

در حالی که بازار نفت هم اکنون با مازاد بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز روبروست صادرات نفت خام منطقه کردستان عراق از طریق خط لوله جیهان در ماه ژانویه ٢٠١۶ به بیش از ۶٠٠ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن ٢٠ هزار بشکه افزایش نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی  اقلیم کردستان عراق، مجموع صادرات نفت خام این منطقه در ماه ژانویه به ١٩ میلیون و ٢ هزار بشکه معادل ۶٠۴ هزار بشکه در روز رسید در حالی که این رقم در ماه دسامبر سال ٢٠١۵ حدود ۵٩۵ هزار بشکه در روز قرار داشت.

از سوی دیگر، مطابق گزارش اخیر وزارت نفت عراق صادرات نفت از بنادر جنوبی این کشور در ماه ژانویه به میانگین سه میلیون و ٢٨٠ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، این گزارش نشان می دهد که مجموع صادرات نفت خام عراق (شمال و جنوب) به سطح سه میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز رسیده است و انتظار می رود با تداوم این روند، بزودی به سطح ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

منبع (+)