پترون- به گزارش خبرنگار پترون انتخابات تعیین سمت هیئت مدیره اتحادیه سراسری مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷  صورت گرفت .

ترکیب جدید هیئت مدیره به این شرح است:

مدیر عامل : جناب آقای مسعود میرزایی برزی

رئیس هیئت مدیره : نصراله رضازاده طرقی

نایب رئیس هیئت مدیره :  جناب آقای  سعید یغایی

منشی هیئت مدیره : جناب آقای عباس ابن علی