پترون- معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ، توضیحات رفع ابهام در خصوص شهرکهای صنعتی را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه علیرضا طاری بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکتهای شهرکهای صنعتی و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مالیات برارزش افزوده می باشد.وفق مقررات بند (۸) ماده (۱۲) قانون مذکور و تاکید بر حکم بند (۱۷) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱ /۱۳۸۸ ، عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف می باشد.براین اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه یا اعیان اموال غیر منقول از مصادیق شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.لیکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات پیمانکاری ، آماده سازی زمین و سایر خدمات که در قبال مابه ازاء صورت می پذیرد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

منبع (+)