پترون- وزیر نفت با صدور حکمی مرضیه شاهدایی را به عنوان مدیرعامل شرکت‌ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

مرضیه شاهدایی که تابستان سال‌جاری عضو هیات‌ مدیره شرکت‌‌ ملی صنایع‌ پتروشیمی و جانشین محمدحسن پیوندی شده بود با حکم وزیر نفت مدیر عامل این شرکت شد.

مرضیه شاهدایی به عنوان جایگزین عباس شعری‌مقدم حکم مدیرعاملی گرفت تا برای نخستین بار یک زن معاون وزیر نفت شود.

منبع (+)