پترون-همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با رویکرد بسیج و تعاون توسط اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی برگزار شد..

jpg

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

16

18

jpg2