جلسه قدردانی از الهام چرخنده برگزار شد؛

photo_2015-09-21_13-02-15-232x300