پترون- نقشه پراکندگی میادین نفتی و گازی خلیج فارس بر اساس مذاهب:
مشکی: میادین نفتی قرمز: میادین گازی
سبز پررنگ: شیعیان سبز کم رنگ: اهل سنت

بنفش: فرقه هایی مثل وهابیت و سلفیت زرد: دیگر مذاهب اسلامی سفید:مناطق بدون جمعیت.
photo_2016-01-10_12-14-10