پترون- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در دوران پساتحریم، تحقیق و توسعه در صنایع پتروشیمی با هدف انتقال فناوریهای جدید به داخل کشور اجتناب‌ناپذیر است.

شمس الله بهمئی با اشاره به این که توسعه فناورانه صنعت پتروشیمی در شرائط جدید باید مدنظر متولیان امر باشد، اظهار کرد: به همین سبب تهیه فناوری نوین و حمایت از تحقیق و توسعه در این صنعت ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

عضو کمیسیون انرژی افزود: هم‌اکنون تمایل شرکتهای خارجی برای ورود مجدد به صنعت پتروشیمی ایران زیاد است که باید با توسعه همکاریها در تولید، انتقال فناوری و کسب دانش روز جهان صورت گیرد.

وی با اشاره به این که باید در روند تحقیق و توسعه در صنایع پتروشیمی از توان داخلی بخصوص دانشگاهها بالاترین استفاده را کرد، تصریح کرد: همچنین باید شرکتهای دانش‌ بنیان را برای تحقق و توسعه فناورانه پتروشیمی تقویت کرد.

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، استفاده از توان داخلی و بومی به ‌طور پیوسته در اولویت است و باید براساس قانون از تولید داخل و متخصصان داخلی بیشترین استفاده و بهره را برد.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهمئی با اشاره به تحولات منطقه گفت: ایران همه شاخصهای جذب سرمایه‌گذاری بخصوص امنیت بالا و پایدار را دارد، به ‌گونه ‌ای که ترسیم آینده یک سرمایه ‌گذاری مطمئن در آن سخت نیست.

وی ادامه داد: در روند توسعه کشور، سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به ‌یقین باید اجرایی و عملیاتی شود.

منبع(+)