در این مجمع که با حضور بیش از ۸۰ عضو در تالار سپیده برگزار شد، در ابتدا با سخنرانی جناب آقای دکتر ایزدخواه مشاور اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، پیرامون مسائل صنعت و نقش تعاونی ها و اتحادیه در صنعت ، آقای مقیمی رئیس اتحادیه صنفی پلاستیک و آقای رضازاده رئیس هیئت مدیره تعاونی صنایع پلاستیک و اتحادیه سراسری تعاونی ها ، جلسه مجمع شروع گردید و با انتصاب جناب آقای دکتر پیرایی به عنوان رئیس و انتخاب ناظرین جلسه مجمع رسمیت گرفت. بازرس و حسابرس گزارش حسابرسی تعاونی را ارائه نمودند و در ادامه به پاسخگویی سوالات مختلف سهامداران پرداخته شد. در نهایت انتخابات بازرس با کاندیدای آقای دکتر سید امین صفوی و آقای امیرمنصور شیرازیان شروع شد ، به این ترتیب که از مجموع ۸۷ رای ، ۴۵ رای متعلق به آقای صفوی و ۴۲ رای متعلق به آقای شیرازیان بود. و آقای دکتر سید امین صفوی به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرمنصور شیرازیان به عنوان بازرس علی البدل تعاونی منصوب گردیدند.