پترون –   با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۱۵، گزارش های متنوعی از مراجع مختلف در خصوص محصولات پتروشیمی ارائه می گردد. در چارت ذیل نمودار تغییرات قیمت انواع مواد اولیه پلیمری حوزه پلاستیک در سال ۲۰۱۵ در بازه هفته ۱ تا ۵۱ ارائه گردیده است.

منبع:http://plasticker.de/preise/preise_ecebd_en.php

 

Plastic-price-2015-51