پترون –  كتاب امور مالی تعاونی ها بر اساس نياز سنجي شركتهاي تعاوني سعي دارد با نگاهي اجمالي به فعاليتهاي روزمره شركتهاي تعاوني نيازهاي اوليه اين شركتها در زمينه ثبت حسابداري ،محاسبه حقوق و دستمزد ، ماليات و مراحل ثبت و انحلال و … را مرتفع سازد.
کتاب”امور مالي تعاوني ها”  توسط  یوسف کشاورز، عباس نجفی و شعبان مرادی نوشته شده است.

پترون مطالعه این کتاب را به تمامی اعضا و مدیران تعاونی های تابعه اتحادیه پیشنهاد می کند.

 

n00005624-b