نمایشگاه ایران پلاست بعنوان مهمترین رویداد بین المللی کشور در زمینه محصولات پلیمری موجبات گردهمایی سازمان ها، تشکل ها ، انجمن ها ،واحدهای تولیدی، صنعتی،بازرگانی وتحقیقاتی را از سراسر دنیا فراهم آورده است.

حضور  اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی دراین نمایشگاه فرصت مغتنمی برای تعامل و همکاری با  صنعتگران وتولید کنندگان کشورمان بوده است.

توزیع محصولات پتروشیمی و اختصاص این مواد به تولیدکنندگان داخلی از اهداف اصلی اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد که میتواند موجبات ایجاد ۸۰۰ هزار شغل را در کشور فراهم آورد.