نمايشگاه ايران پلاست بعنوان مهمترين رويداد بين المللي كشور در زمينه محصولات پليمري موجبات گردهمايي سازمان ها، تشكل ها ، انجمن ها ،واحدهاي توليدي، صنعتي،بازرگاني وتحقيقاتي را از سراسر دنيا فراهم آورده است.

حضور  اتحاديه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی دراين نمايشگاه فرصت مغتنمي براي تعامل و همکاری با  صنعتگران وتوليد كنندگان كشورمان بوده است.

توزیع محصولات پتروشیمی و اختصاص این مواد به تولیدکنندگان داخلی از اهداف اصلي اتحاديه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی مي باشد که میتواند موجبات ایجاد ۸۰۰ هزار شغل را در کشور فراهم آورد.