به گزارش پترون – اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی امروز با هدف تشکیل شورای مشورتی صادراتی و شرکت در نمایشگاه بغداد، میزبان معاون  صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی، مدیر توسعه صنعتی شرکت شهرک های صنعتی تهران،انجمن همگن پلاستیک تهران، عامل توسعه خوشه صنعت پلاستیک ، مدیران اتحادیه و اعضای کمیسیون صادراتی اتحادیه بود. از نتایج مهم این جلسه تشکیل شورای صادرات صنعت پلاستیک و پلیمر کشور بود.

photo_2015-12-22_17-57-58