پترون – پیام تسلیت اتحادیه سراسری به سرکار خانم وصالی/دبیر انجمن ملی صنعت رنگ و رزین

940930003