پترون – خصوصی سازی امری است که سالها از کلید وازه های مسئولان دولتی بوده و خصوصی سازی بنگاههای بزرگ نظیر پتروشیمی ها در اولویت خصوصی سازی دولتها بوده است و دایما میگوییم پتروشیمی ها خصوصی شده اند اما با نگاهی به ترکیب سهامداران و هویت سهامداران به شیوه خصوصی سازی پتروشیمی ها پی می بریم.

سرمایه شرکت پتروشیمی جم در بدو تأسیس مبلغ ۱۲۰میلیون ریال  (شامل تعداد۱۲۰.۰۰۰سهم به ارزش به اسمی ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال (شامل ۴۸۰۰۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ریال) در پایان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه آخرین سرمایه منبع افزایش سرمایه تاریخ ثبت
۱۲۰ ۱,۰۸۰ ۱,۲۰۰ مطالبات حال شده ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
۱,۲۰۰ ۳,۹۹۸,۸۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ نقدی. مطالبات حال شده ۱۳۸۵/۰۳/۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰ مطالبات حال شده ۱۳۸۵/۱۰/۲۳
ترکیب سهامداران
کد نام تعداد سهام درصد سهام
۱ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۱۱۱۵۷۹۹۹۲۳ ۲۳.۲۵
۲ صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰۹۷۲۱۵۷۶۱ ۲۲.۸۶
۳ شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین ۱۰۸۹۲۰۵۲۳۲ ۲۲.۶۹
۴ شرکت کارگزاری سهام عدالت/ سرمایه گذاری استان ها ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵.۰۰
۵ گروه سرمایه گذاری ایرانیان ۲۴۳۶۲۲۶۶۷ ۵.۰۸
۶ سهام بلوکه شده سازمان خصوصی سازی ۹۱۳۷۵۳۳۱ ۱.۹
۷ سهام ترجیحی ۲۸۶۲۴۶۶۹ ۰.۶۰
۸ سایر ۴۱۴۱۵۶۴۱۷ ۸.۶۳
جمع ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰