قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
PET 781 ۳۴۲۰۰ ۱۳:۴۷:۲۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
PET 821 ۳۹۰۰۰ ۱۳:۴۵:۲۰ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
PVC S 65 ۲۵۴۰۰ ۱۳:۴۴:۵۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
PET 825 ۳۴۷۰۰ ۰۹:۲۴:۵۵ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
S 65 قدیر ۲۸۷۰۰ ۰۹:۲۴:۴۵ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴

 

 

قیمت پلی پروپیلن (PP)

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
۵۴۸R ۴۴۱۰۰ ۱۳:۵۳:۳۴ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۵۱۰L ۳۸۷۰۰ ۱۳:۵۱:۳۶ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
RP340 ۴۱۴۰۰ ۱۳:۵۱:۱۱ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
M1600 ۴۹۲۰۰ ۱۳:۵۰:۵۶ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
ZR230 ۴۳۰۰۰ ۱۳:۵۰:۴۵ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
MR 230 ۴۳۰۰۰ ۱۳:۵۰:۳۱ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
J740 ۵۱۷۰۰ ۱۳:۵۰:۱۹ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
R40 ۴۵۰۰۰ ۱۳:۵۰:۰۷ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴

 

 

قیمت پلی استایرن انبساطی (EPS)

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
۱۰ P 105 ۵۸۵۰۰ ۱۳:۴۳:۳۰ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
TIATA Tبرج ۱۰ ۶۶۵۰۰ ۱۳:۳۷:۵۳ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
کوموهو N16 ۶۵۵۰۰ ۱۳:۳۶:۵۲ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
FMS برج ۱۱ ۵۴۰۰۰ ۱۳:۳۲:۴۴ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
FSA برج ۱۱ ۵۴۵۰۰ ۱۳:۳۲:۲۷ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۳۰۰ ایران ۵۸۵۰۰ ۱۳:۲۹:۴۱ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۴۰۰ ایران ۵۴۰۰۰ ۱۳:۲۹:۲۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
LG R120 ۶۲۵۰۰ ۱۳:۲۶:۲۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
شینهو ۱۶۰۰ برج ۱۰ ۶۲۵۰۰ ۱۳:۰۳:۴۲ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
برج ۱۰ شینهو ۲۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۱۳:۰۳:۰۳ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
بانیار ۲۰۰۰ و۳۰۰۰ برج ۱۱ ۵۶۰۰۰ ۰۹:۲۲:۳۳ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
برج ۱۱ ZKF 301 ۵۴۵۰۰ ۰۹:۲۲:۰۷ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
برج ۱۱ ZKF 302 ۵۴۵۰۰ ۰۹:۲۲:۰۲ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴

 

 

قیمت پلی استایرن

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
ABS تبریز ۸۹۰۰۰ ۱۳:۵۷:۵۵ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۷۲۴۰ ۶۲۰۰۰ ۱۳:۵۷:۴۱ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
کریستال ۱۵۴۰ ۵۲۴۰۰ ۱۳:۵۷:۲۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۱۰۴۱۷ ۶۵۰۰۰ ۰۹:۳۵:۲۳ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۱۰۷۲۰ ۶۵۰۰۰ ۰۹:۳۵:۱۷ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۱۰۷۳۳ ۶۸۵۰۰ ۰۹:۳۴:۰۸ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
N40 ۶۹۰۰۰ ۰۹:۳۳:۲۴ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
N50 ۷۵۰۰۰ ۰۹:۳۳:۱۳ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴

 

 

قیمت پلی اتیلن فیلم (H) – پلی اتیلن بادی

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
F7000 ۴۳۵۰۰ ۱۳:۵۷:۰۶ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
LLD 209 ۴۳۳۰۰ ۱۳:۵۶:۵۶ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
X5 ۴۲۷۰۰ ۱۳:۵۶:۴۳ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۲۱۰۲ ۴۲۱۰۰ ۱۳:۵۶:۲۰ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۲۴۲۰ ۴۲۲۰۰ ۱۳:۵۶:۰۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۰۰۷۵ ۴۲۰۰۰ ۱۳:۵۵:۳۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۰۲۰ ۴۲۰۰۰ ۱۳:۵۵:۳۲ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۵۱۱۰ ۴۳۲۰۰ ۱۳:۵۵:۱۱ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۰۰۳۵ ۴۳۱۰۰ ۱۳:۵۴:۴۳ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴

 

قیمت پلی استایرن

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
ABS تبریز ۸۹۰۰۰ ۱۳:۵۷:۵۵ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۷۲۴۰ ۶۲۰۰۰ ۱۳:۵۷:۴۱ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
کریستال ۱۵۴۰ ۵۲۴۰۰ ۱۳:۵۷:۲۸ PM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۱۰۴۱۷ ۶۵۰۰۰ ۰۹:۳۵:۲۳ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۱۰۷۲۰ ۶۵۰۰۰ ۰۹:۳۵:۱۷ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
۱۰۷۳۳ ۶۸۵۰۰ ۰۹:۳۴:۰۸ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
N40 ۶۹۰۰۰ ۰۹:۳۳:۲۴ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴
N50 ۷۵۰۰۰ ۰۹:۳۳:۱۳ AM ۲۹آذر ۱۳۹۴