پترون – جهت مشاهده فیلم انفجار در پتروشیمی پردیس عسلویه اینجـــــــــــ(+)ـــــــا را کلیک کنید

 

انفجار