قیمت پلی استایرن

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
ABS تبریز ۹۷۰۰۰ ۰۹:۳۷:۵۲ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
۱۰۷۳۳ ۶۸۵۰۰ ۰۹:۳۷:۴۳ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
۱۰۷۲۰ ۶۵۰۰۰ ۰۹:۳۷:۳۲ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
۱۰۴۱۷ ۶۵۰۰۰ ۰۹:۳۷:۲۳ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
N40 ۶۹۰۰۰ ۰۹:۳۷:۱۲ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
کریستال ۱۵۴۰ ۵۲۰۰۰ ۰۹:۳۶:۵۸ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
۷۲۴۰ ۶۰۳۰۰ ۰۹:۳۶:۴۵ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
N50 ۷۵۰۰۰ ۰۹:۳۶:۳۶ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴