قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

عنوان قیمت: ساعت تاریخ
S 65 قدیر ۲۸۷۰۰ ۰۹:۲۳:۰۵ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
S 65 بندر امام ۲۷۱۵۰ ۰۹:۲۲:۵۹ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
PET 781 ۳۴۳۰۰ ۰۹:۲۲:۴۴ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
PET 821 ۳۹۵۰۰ ۰۹:۲۲:۳۸ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴
PET 825 ۳۴۷۰۰ ۰۹:۲۲:۳۰ AM ۲۶آذر ۱۳۹۴